ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotografie Heino Van der Veken en de opdrachtgever, hieronder ook vaak ‘klant’ genoemd, inclusief alle offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
Fotografie Heino Van der Veken kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen zonder voorafgaandelijke waarschuwing. De opdrachtgever dient bij elke actie op eigen initiatief kennis te nemen van de voorwaarden die op dat respectievelijk ogenblik geldig zijn.

De geleverde diensten en prestaties door Fotografie Heino Van der Veken zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Alle klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven te worden ontvangen door Fotografie Heino Van der Veken en dit binnen de 5 werkdagen na de datum van de dienstprestatie. Na deze termijn zal de prestatie worden beschouwd als zijnde definitief aanvaard door de opdrachtgever en zal geen enkele klacht nog in acht genomen worden.
Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de opdrachtgever krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 

Foto's

Een huwelijksreportage of fotoshoot van Fotografie Heino Van der Veken wordt beschouwd als een artistiek werk en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van Fotografie Heino Van der Veken. Bij volledige betaling van de eindfactuur koopt de klant het recht om de foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden.

Foto’s gemaakt door Fotografie Heino Van der Veken kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op zijn website, Facebook en Instagram. Indien de opdrachtgever dit niet wenst, dient hij Fotografie Heino Van der Veken hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
Foto’s gemaakt door Fotografie Heino Van der Veken mogen door de klant gedeeld worden op sociale media zonder toestemming van Fotografie Heino Van der Veken.

Uit alle gemaakte foto's maakt Fotografie Heino Van der Veken een selectie. Na de selectie worden de gekozen foto’s digitaal bewerkt. De niet geselecteerde foto's kunnen niet verkregen worden. De foto's worden digitaal geleverd in JPEG formaat en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere. RAW beelden worden in geen geval afgeleverd.
Fotografie Heino Van der Veken is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door hem geleverd zijn.

Fotografie Heino Van der Veken hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

Offertes

Alle offertes van Fotografie Heino Van der Veken zijn geheel vrijblijvend tot op het ogenblik van de schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte ongewijzigd binnen de 30 dagen voor akkoord ondertekend terugzendt of mailt naar Fotografie Heino Van der Veken. Een door de opdrachtgever ondertekende offerte, verbindt hem. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

Bij een boeking van een minderjarig persoon moet één van de ouders schriftelijke toestemming geven en uitdrukkelijk aanwezig zijn op de volledige fotoshoot. dit om misverstanden te vermijden.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur die vermeld wordt op de bon. Cadeaubonnen die maximum 1 maand over datum zijn gegaan kunnen in uitzonderlijke situaties en mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van  Fotografie Heino Van der Veken nog worden ingeruild, doch eventuele gewijzigde prijzen zullen op dat moment van toepassing zijn. Als op de bon een dienst vermeld staat en geen bedrag, dan zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil moeten bijbetalen om van dezelfde dienst te kunnen genieten.

 

Betaling

Uw fotoshoot staat vast als het gevraagde voorschot dat vermeld is op de factuur betaald is.
Het restbedrag wordt cash betaald op de dag van de fotoshoot zelf of overgeschreven op reknr. die vermeld staat op het factuur binnen de 8 dagen na factuurdatum tenzij anders wordt vermeld op de factuur. Factuurdatum is de dag wanneer de fotoshoot doorgaat.

De bewerking van de foto's start wanneer het volledige bedrag is voldaan.
In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal Fotografie Heino Van der Veken de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro.

Alle door Fotografie Heino Van der Veken genoemde bedragen zijn inclusief btw.

 

Annulatie
Een fotoshoot kan eenmalig kostenloos geannuleerd worden ten laatste 8 dagen voor de geplande shoot.

Bij hevige regen, storm of vriestemperaturen op de dag van de fotoshoot of bij ziekte kan er nog geannuleerd worden op de dag van de fotoshoot zelf. Dit in overleg met Fotografie Heino Van der Veken.

In bovenvermelde situaties heeft de klant 2 maanden de tijd om een nieuwe datum in te plannen in overleg met Fotografie Heino Van der Veken. Als de shoot niet kan doorgaan binnen de vooropgestelde termijn van 2 maanden of niet gemelde afwezigheid op de dag van de shoot zelf, dan vervalt je fotoshoot zonder terugbetaling van het voorschot.

Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 30% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

 

 

Aantal foto’s
Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de gekozen formule van de fotoshoot.

Als er ergens in een formule "alle foto's" staat, wordt daarmee alleen de door Fotografie Heino Van der Veken geselecteerde foto's bedoeld. 

 

Al de overeenkomsten van Fotografie Heino Van der Veken worden beheerst door het Belgisch recht.